„Koło młodych talentów” – zajęcia rozwijające dla uczniów klas 1

Koło młodych talentów przeznaczone jest dla uczniów klas 1. Zajęcia będą trwały 45 min. i będą prowadzone przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Planowane są dla uczniów, u których zauważono chęć zaspakajania naturalnej ciekawości świata, poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz możliwości wykorzystania zdobytych doświadczeń do rozwiązywania problemów nietypowych. Zajęcia będą prowadzone w sposób aktywizujący. Uczniowie będą samodzielnie analizowali zadania, podejmą się dyskusji, będą poszukiwać rozwiązań problemów, prezentować i dokonywać samooceny. Zajęcia będą kształciły umiejętność logicznego myślenia, rozumowanie, pracę w zespole. Rozwiną również kreatywność poprzez organizację zadań o charakterze plastycznym i muzycznym.

 

Ścieżka koordynacyjno-motoryczna

Zajęcia koordynacyjno-motoryczne zostały zaplanowane z myślą o uczniach klas 1 i 4, realizowane są w dwóch grupach wiekowych.  Mają na celu wykształcenie w uczniach nawyku aktywności ruchowej. Głównym ich zadaniem jest nauczenie dziecka czucia prawidłowej postawy ciała, właściwego poruszania się oraz wdrażanie do systematycznych i samodzielnych ćwiczeń. Efektem tych działań ma być poprawa koordynacji i płynności ruchów ciała, wzrost sprawności fizycznej oraz rozbudzenie w dziecku odpowiedzialności za siebie samego.

 

Ścieżka dydaktyczno-wyrównawcza

W ramach tej ścieżki zaplanowano realizację zajęć z zakresu edukacji matematycznej i polonistycznej. Dzieci uczestniczące w niej będą kształtowały umiejętność komunikacji, pracowały nad wzrostem kompetencji matematycznych. Efektem zajęć ma być podniesienie poziomu umiejętności i wiadomości matematycznych oraz polonistycznych uczniów klas I i ograniczenie pierwszych symptomów trudności szkolnych. Zajęcia odbywają się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 

Ścieżka dydaktyczno-terapeutyczna

W ramach tej ścieżki zaplanowano dla uczniów klas pierwszych zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i terapii pedagogicznej. Dzieci będą mogły rozwijać wszystkie umiejętności potrzebne do udanego startu szkolnego. Na zajęciach doskonalone będą umiejętności polonistyczne, matematyczne, uwaga, grafomotoryka, spostrzegawczość, myślenie logiczne i pamięć.